ROL Lithuania UAB sėkmingai įgyvendina darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą

News
Jul 05, 2019
ROL Lithuania UAB sėkmingai įgyvendina darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą

ROL Lithuania UAB įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „ROL Lithuania UAB darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“. Įmonės projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ ir finansuojamas Europos socialinio fondo.

Bendra projekto vertė – 259.355,00 Eur.

Paramos suma – 129.677,00 Eur.

Projekto tikslas – tobulinti įmonės darbuotojų kvalifikaciją, įgyjant specifines kompetencijas ir stiprinant specialiuosius gebėjimus.

Augantis suvartojamos energijos kiekis dėl plečiamos įmonės veiklos, gamybinio parko, skatina įmonę susimąstyti apie energijos taupymą, jos efektyvesnį panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Tuo tikslu įmonė atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti fotovoltinę saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams.

Įrangos įdiegimas leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą, mažinti produkcijos savikainą, didinti įmonės konkurencingumą rinkoje.

 Įmonei sparčiai plečiant gamybinius pajėgumus ir stiprinant konkurencinį pranašumą tarptautinėse rinkose, pastebėta, kad  įmonės plėtrą varžo kvalifikuotos darbo jėgos stoka. Mokymo įstaigas baigusiems specialistams trūksta praktinio pasirengimo įgūdžių, turėdami formalią kvalifikaciją jie dažnai būna nevisiškai pasirengę dirbti darbo vietose, kur reikia specifinių kompetencijų, o tai tiesiogiai įtakoja jų galimybes atlikti pavestą darbą. Be to, atsirandančios naujos technologijos ir inovacijos taip pat verčia darbuotojus taikytis prie pokyčių, tobulinti esamas kompetencijas ir įgūdžius bei įgyti papildomų žinių, susijusių su tiesioginio darbo procesu. Siekiant spręsti minėtas problemas ir norint užtikrinti ROL Lithuania UAB darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, įgyvendinimas projektas, kurio metu sudaroma galimybė įmonės darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją, gaunant aukščiausios kokybės mokymus, orientuotus į specifinių kompetencijų, reikalingų dirbti įmonėje, įgijimą.

Visi projekte planuojami mokymai yra numatyti atsižvelgiant į ROL Lithuania UAB poreikius, atliktas vidines analizes, todėl tikimasi, kad inicijuojamas projektas padės spręsti įmonės darbuotojų kvalifikacijos lygio problemas, užtikrins efektyvų įgytų žinių panaudojimą, padės įgyjamas kompetencijas naudoti tiesioginėje darbo vietoje, skatins darbuotojų darbo našumo didėjimą. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 350 darbuotojų.